กำหนดการค่ายอบรมนวัตกรรมเยาวชนลดเปลี่ยนโลก (รอบแคมป์)

ระหว่างวันที่ 18 - 20 ธันวาคม 2562 (3 วัน 2 คืน)
ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562

พิธีเปิดกิจกรรมและศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพและความยั่งยืน

 

08.30 – 12.00 น.      พิธีเปิดกิจกรรมค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการส่วนกลาง โครงการประกวดนวัตกรรมเยาวชนลดเปลี่ยนโลก

13.00 – 17.00 น.       กิจกรรมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ ณ ศูนย์การเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพเเละความยั่งยืน ชีวพนาเวศ จังหวัดฉะเชิงเทรา

17.00 น.                      เดินทางกลับอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

 

วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการออกแบบเชิงวิศวกรรมและการนำเสนอผลงาน

 

09.00 – 18.00 น.  กิจกรรมกลุ่มการเรียนรู้ Workshop โดยทีมวิจัยจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

กลุ่มการเรียนรู้ที่ 1 “แนวคิดการออกแบบและการใช้เครื่องมือพัฒนาต้นแบบเชิงวิศวกรรม” FABLAB THAILAND

กลุ่มการเรียนรู้ที่ 2 “การสร้างสรรค์โมเดลทางธุรกิจนวัตกรรมและทักษะการนำเสนอผลงาน pitching”

 

วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562

การนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการและการศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

 

09.00 – 12.00 น.      ผู้เข้าประกวดนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการแบ่งตามสายสามัญและสายอาชีพ

13.30 – 15.30 น.       กิจกรรมการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน ศูนย์การเรียนรู้โตโยต้าเมืองสีเขียว จังหวัดอยุธยา

16.30 น.                      พิธีมอบประกาศนียบัตร และปิดการอบรม

 

หมายเหตุ: ทุกโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกข้อเสนอโครงการฯ จะได้รับหนังสือเชิญเข้าร่วมอบรมฯจากศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ทีมงานนวัตกรรมเยาวชนลดเปลี่ยนโลก

โทร 0-2564-7100 เบอร์ต่อ

6604 (ผู้ประสานงานภาคเหนือ: กชกร)

6567 (ผู้ประสานงานภาคกลาง: ลดาวัลย์)

6610 (ผู้ประสานงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: นริศา)

6608 (ผู้ประสานงานภาคใต้: จุฑารัตน์)

ติดตามประกาศรายชื่อโครงการและสถาบันการศึกษาที่ได้รับเข้าร่วมการอบรม (แยกตามภูมิภาค) ทางเว็บไซต์ (www.toyotasgw.com) และ Facebook Page

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ นาโนเทค สวทช.

อีเมล pr@nanotec.or.th เบอร์ 0 2564 7100 ต่อ 6604

เกี่ยวกับโครงการ

โครงการลดเปลี่ยนโลกกับโตโยต้า ดำเนินงานภายใต้โครงการโตโยต้าเมืองสีเขียว โดยความร่วมมือระหว่าง บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและสถานการณ์มลภาวะในปัจจุบัน จึงมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อลดมลพิษ ลดภาวะโลกร้อนในชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงการให้ความสำคัญกับสถานศึกษาในการนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาพัฒนาเพื่อปรับใช้ในการจัดการปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) รูปแบบการดำเนินงานของโครงการลดเปลี่ยนโลกกับโตโยต้า แบ่งออกเป็น 2 โครงการย่อย ตามกลุ่มเป้าหมายหลักที่เป็นพลังสำคัญในการร่วมลดการปล่อยมลพิษออกสู่สิ่งแวดล้อมและลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน ได้แก่

aaron-burden--U_hmajpkGs-unsplash
tobias-tullius-PXXtq6bp6cs-unsplash

“โครงการชุมชนลดเปลี่ยนโลก” การประกวดชุมชนที่มีการดำเนินงานลดการปล่อยมลพิษสู่การลดภาวะโลกร้อนในพื้นที่อย่างยั่งยืน โดยสามารถต่อยอดเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนต้นแบบในการขับเคลื่อนการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม/p>

“โครงการนวัตกรรมเยาวชนลดเปลี่ยนโลก” การประกวดนวัตกรรมระดับเยาวชนจากการคิดค้น สร้างสรรค์ และพัฒนาผลงานนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม โดยสามารถต่อยอดเป็นผลงานต้นแบบสู่การใช้ประโยชน์ในระดับชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดโครงการ

ผู้สนับสนุนโครงการ

  • partner
  • partner
  • partner
  • partner
  • partner