ประกาศรอบการอบรมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค โครงการประกวดนวัตกรรมเยาวชนลดเปลี่ยนโลก

สำหรับทีมเยาวชนที่ส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังต่อไปนี้

 ภาคเหนือ – วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562

ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

โดย ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ – วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562

ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น

โดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาคกลาง – วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562

ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ

โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

ภาคใต้ – วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562

ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จ.สงขลา

โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ติดตามประกาศรายชื่อโครงการและสถาบันการศึกษาที่ได้รับเข้าร่วมการอบรม (แยกตามภูมิภาค) ทางเว็บไซต์ (www.toyotasgw.com) และ Facebook Page

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ นาโนเทค สวทช.

อีเมล pr@nanotec.or.th เบอร์ 0 2564 7100 ต่อ 6604

เกี่ยวกับโครงการ

โครงการลดเปลี่ยนโลกกับโตโยต้า ดำเนินงานภายใต้โครงการโตโยต้าเมืองสีเขียว โดยความร่วมมือระหว่าง บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและสถานการณ์มลภาวะในปัจจุบัน จึงมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อลดมลพิษ ลดภาวะโลกร้อนในชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงการให้ความสำคัญกับสถานศึกษาในการนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาพัฒนาเพื่อปรับใช้ในการจัดการปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) รูปแบบการดำเนินงานของโครงการลดเปลี่ยนโลกกับโตโยต้า แบ่งออกเป็น 2 โครงการย่อย ตามกลุ่มเป้าหมายหลักที่เป็นพลังสำคัญในการร่วมลดการปล่อยมลพิษออกสู่สิ่งแวดล้อมและลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน ได้แก่

aaron-burden--U_hmajpkGs-unsplash
tobias-tullius-PXXtq6bp6cs-unsplash

“โครงการชุมชนลดเปลี่ยนโลก” การประกวดชุมชนที่มีการดำเนินงานลดการปล่อยมลพิษสู่การลดภาวะโลกร้อนในพื้นที่อย่างยั่งยืน โดยสามารถต่อยอดเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนต้นแบบในการขับเคลื่อนการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม/p>

“โครงการนวัตกรรมเยาวชนลดเปลี่ยนโลก” การประกวดนวัตกรรมระดับเยาวชนจากการคิดค้น สร้างสรรค์ และพัฒนาผลงานนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม โดยสามารถต่อยอดเป็นผลงานต้นแบบสู่การใช้ประโยชน์ในระดับชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดโครงการ

ผู้สนับสนุนโครงการ

  • partner
  • partner
  • partner
  • partner
  • partner