วัตถุประสงค์ของโครงการ

 • เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรมที่ลดการปล่อยมลพิษในพื้นที่ นำไปสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน
 • เพื่อเพิ่มศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ในการขับเคลื่อนกิจกรรมลดการปล่อยมลพิษสู่การลดภาวะโลกร้อนที่เป็นรูปธรรม

รูปแบบการประกวด

 • กลุ่มเป้าหมายชุมชนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศขั้นตอนการดำเนินงาน

  จัดประกวดทั้งสิ้น 4 รอบ (ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ) ดังนี้

   

  รอบที่ 1 อบรมภูมิภาค

              คณะกรรมการโครงการจะคัดเลือกชุมชนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมอบรมภูมิภาค โดยพิจารณาจากข้อมูลในใบสมัครและหลักฐานต่างๆ ที่ได้ส่งมาประกอบกัน โดยมีการพิจารณาตามเกณฑ์ ในหัวข้อดังนี้

  • นโยบายและการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  • การดำเนินงานลดมลพิษและผลสำเร็จ
  • การมีส่วนร่วมของภาคีทั้งในและนอกชุมชน
  • ความยั่งยืนและการต่อยอดขยายผล

   

  รอบที่ 2 เสริมสร้างความรู้ให้แกนนำ

              คณะกรรมการโครงการจะคัดเลือกชุมชนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการอบรมภูมิภาค จำนวน 20 แห่ง เข้าร่วมการเสริมสร้างความรู้ให้แกนนำผ่านกิจกรรมอบรมแกนนำ ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยพิจารณาจากข้อมูลเอกสารที่ได้มีการปรับแนวคิดหรือข้อเสนอโครงการให้สอดคล้องกับแนวทางของโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานในพื้นที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

   

  รอบที่ 3 ประเมินตรวจเยี่ยมพื้นที่

              ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันดำเนินงานลดการปล่อยมลพิษสู่การลดภาวะโลกร้อนในพื้นที่ตามแผนงานที่วางไว้ คณะกรรมการประเมินลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานเพื่อคัดเลือกชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเข้ารอบ จำนวน 10 แห่ง

   

  รอบที่ 4 การตัดสิน

              ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเข้ารอบทั้ง 10 แห่ง นำเสนอผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการตัดสิน ซึ่งคณะกรรมการตัดสินจะพิจารณาจัดลำดับรางวัลชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น

   

  หมายเหตุ: ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ประเภทของรางวัล

ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น จะได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

รางวัลชนะเลิศ: เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อม ณ ประเทศญี่ปุ่น

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1: เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2: เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

การส่งใบสมัคร

 • องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำการคัดเลือกชุมชนที่อยู่ในความรับผิดชอบ จำนวน 1 ชุมชน ที่มีศักยภาพในการดำเนินงานลดการปล่อยมลพิษสู่การลดภาวะโลกร้อน
 • ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://www.toyotasgw.com/
 • กรอกข้อมูลรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วนด้วยการจัดพิมพ์
 • แนบเอกสารหรือหลักฐานประกอบ เพื่อแสดงให้เห็นถึงรายละเอียดที่สนับสนุนข้อมูลในใบสมัครอย่างชัดเจน
 • รวบรวมใบสมัคร เอกสาร และหลักฐาน ส่งกลับมาให้ถึงโครงการภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ตามช่องทางใดช่องทางหนึ่งที่สะดวก ได้แก่
 • อีเมล sgwtei@gmail.com
 • ไปรษณีย์ตามที่อยู่

โครงการชุมชนลดเปลี่ยนโลก

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

16/151 เมืองทองธานี ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

 • ประกาศผลการคัดเลือกรอบแรกที่ https://www.toyotasgw.com/ และ facebook: ลดเปลี่ยนโลกกับ โตโยต้า ภายในเดือนตุลาคม 2562

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโครงการชุมชนลดเปลี่ยนโลกได้ที่

โครงการชุมชนลดเปลี่ยนโลก สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

โทรศัพท์: 02-503 3333 ต่อ 211, 217, 202 Email: sgwtei@gmail.com