วัตถุประสงค์ของโครงการ

  • เพื่อส่งเสริมและสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนได้มีโอกาสคิดค้น สร้างสรรค์ พัฒนาต่อยอดผลงาน ด้วยการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมด้วยนาโนเทคโนโลยี เพื่อส่งเข้าประกวดในเวทีระดับประเทศ รวมถึงส่งเสริมให้นักเรียนได้เกิดทักษะในการสื่อสารทางด้านวิทยาศาสตร์ และสื่อสารการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพบนเวทีระดับประเทศต่อไป
  • เพื่อเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการถ่ายทอดความรู้เรื่องการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมด้วยนาโนเทคโนโลยีของครู และนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการ
  • เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักและเกิดการกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป ให้มีความรู้เรื่องการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมด้วยนาโนเทคโนโลยีได้อย่างถูกต้อง

รูปแบบการประกวด

  • กลุ่มเป้าหมาย แบ่งการประกวดออกเป็น 2 กลุ่ม
    • นักเรียน/นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ) แต่ละทีมประกอบด้วยนักเรียน 2 คน

    และอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน

    • นักเรียน/นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา (สายอาชีพ) แต่ละทีมประกอบด้วยนักเรียน 2 คน และอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน

     

    ขั้นตอนการดำเนินงาน

    จัดประกวดทั้งสิ้น 4 รอบ (ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ) ดังนี้

     

    รอบที่ 1 การคัดเลือกระดับภูมิภาค (4 ภาค)

    • คณะกรรมการทำหน้าที่พิจารณาจากข้อเสนอโครงการ (ใบสมัคร) จากความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสิ่งแวดล้อม การนำไปใช้ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจสังคมและชุมชน และบนพื้นฐานความปลอดภัยด้านนาโนเทคโนโลยี
    • ทีมที่ผ่านการคัดเลือกข้อเสนอโครงการทุกทีมจะต้องเข้าร่วมอบรมความรู้การออกแบบพัฒนานวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม และด้านนาโนเทคโนโลยีเป็นเวลา 1 วัน ณ เครือข่ายภูมิภาค
    • คณะกรรมการทำหน้าที่พิจารณาความน่าสนใจของข้อเสนอโครงการ (ใบสมัคร) และคัดสรรทีมที่ผ่านเข้ารอบแรกจำนวน 10 ทีม (ประกอบด้วยสายสามัญ 5 ทีม สายอาชีพ 5 ทีม) ต่อภาค รวมทีมที่ผ่านการเข้ารอบทั้ง 4 ภาค จำนวน 40 ทีม

     

    รอบที่ 2 อบรมความรู้เชิงปฏิบัติการ (ส่วนกลาง)

    • ทีมที่ผ่านการพิจารณาในรอบข้อเสนอโครงการ (รอบที่ 1) ทั้ง 40 ทีมจากทุกเครือข่ายภูมิภาค (สายสามัญ 20 ทีม สายอาชีพ 20 ทีม) จะต้องเข้าร่วมอบรมการออกแบบนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและความรู้ด้านนาโนเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาผลงาน และนำเสนอโครงการแก่คณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้ารอบสุดท้าย เป็นเวลา 2 วัน ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี
    • คณะกรรมการทำหน้าที่พิจารณาความน่าสนใจของโครงการจากการนำเสนอของทีมที่เข้ารอบทั้ง 40 ทีม (สายสามัญ 20 ทีม สายอาชีพ 20 ทีม) และคัดสรรทีมที่ผ่านเข้ารอบนำเสนอโครงการเพื่อเข้าสู่การประกวดในรอบสุดท้าย จำนวนรวมทั้งสิ้น 10 ทีม (สายสามัญ 5 ทีม สายอาชีพ 5 ทีม)

     

    รอบที่ 3 การเตรียมความพร้อมสู่รอบตัดสิน

    ทีมที่ผ่านการพิจารณาเข้ารอบ 10 ทีม (สายสามัญ 5 ทีม สายอาชีพ 5 ทีม) จะได้รับคำปรึกษาจากนักวิจัยพี่เลี้ยงประจำกลุ่ม (นักวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้องทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและนาโนเทคโนโลยี) เพื่อการต่อยอดและพัฒนานวัตกรรมเพื่อเข้านำเสนอในรอบชิงชนะเลิศ

     

    รอบที่ 4 การตัดสินผลงานสิ่งประดิษฐ์รอบชิงชนะเลิศ

    ทีมที่ผ่านการพิจารณาเข้ารอบ 10 ทีม (รอบสุดท้าย) (สายสามัญ 5 ทีม สายอาชีพ 5 ทีม)  นำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาเพื่อคัดเลือกทีมที่ได้รับรางวัลในงานประชุมวิชาการประจำปี สวทช. หรืองาน (NAC2020) ในช่วงเดือนมีนาคม 2563 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

     

    หมายเหตุ: ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ประเภทของรางวัล

การมอบรางวัลแบ่งตามกลุ่มผู้เข้าประกวด (สายสามัญและสายอาชีพ)

รางวัลชนะเลิศ : เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อม ณ ประเทศญี่ปุ่น
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1: เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2: เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

หมายเหตุ: ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศทั้ง 2 ทีม จะได้รับการสนับสนุนการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์เพื่อใช้งานได้จริงในสถานศึกษา หรือชุมชนตามความเหมาะสม โดยได้รับการสนับสนุนจากโครงการฯและร่วมพัฒนาผลงานกับทีมนักวิจัย นาโนเทค สวทช. มูลค่ารวมไม่เกินทีมละ 300,000 บาท

การส่งใบสมัคร

เปิดรับใบสมัครเข้าร่วมประกวดโครงการ ระหว่างวันที่ 16 กันยายน – 25 ตุลาคม 2562 โดยทีมที่สนใจเข้าร่วมประกวดในโครงการสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://www.toyotasgw.com/ และ Submit ผ่านระบบ/เว็บไซต์ได้จนถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2562 โดยเลือกสมัครเข้าร่วมโครงการตามภูมิภาคของตนเอง
คณะกรรมการจะทำหน้าที่พิจารณาข้อเสนอโครงการจากความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสิ่งแวดล้อม การนำไปใช้ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน และบนพื้นฐานความปลอดภัยด้านนาโนเทคโนโลยี และประกาศผลทีมผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรกที่ https://www.toyotasgw.com/ และ facebook: ลดเปลี่ยนโลกกับโตโยต้า ภายในเดือนพฤศจิกายน 2562

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโครงการนวัตกรรมเยาวชนลดเปลี่ยนโลกได้ที่

งานประชาสัมพันธ์ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สวทช.

โทรศัพท์: 02-564-7100 Email: pr@nanotec.or.th